Home

Kandiduji na rektora ČVUT v Praze. Chci tvrdě pracovat, aby se ČVUT dostalo mezi 150 nejlepších technických univerzit a stalo se nejvyhledávanější středoevrepskou technickou univerzitou. Chci pomoct skvělé komunitě inteligentních a velmi talentovaných zaměstnanců univerzity se soustředit na vysokou kvalitu výuky a vědecké práce a využít tak rozmanitého potenciálu. Chci, aby každé technicky nadané dítě toužilo studovat na ČVUT, protože jedině tam se  učí budoucnost.

I run for ČVUT rektor. I want to lead the university to the club of 150 best technical universities in the world and to become the best Central European technical university. I want each child with technical interests to want to study at ČVUT, as this where they teach the future.

Kdo jsem

Jsem ČVUT srdcař. Už více než 20 let. Mám zkušenost jak z ČVUT, tak ze zahraničních univerzit. Studoval jsem v devadesátých letech na University of Edinburgh. Ve Skotsku jsem potkal Helenu,  máme tři dcery a společně chodíme po horách. Těším se, až se mnou budou běhat maratony. Jako vědec jsem působil na univerzitách v US, UK a Kanadě. Ve srovnání se zahraničím vidím, jak se na ČVUT zlepšujeme. Vím ale, že musíme přidat, protože oni se také zlepšují. Zajímá mě výuka. Spoluzaložil jsem Otevřenou informatiku na FEL-ČVUT, neortodoxní, ale náročný výukový program, který vykazuje více než devadásitiprocentní spokojenost mezi studenty. Založil jsem Centrum umělé inteligence na FEL-ČVUT, výzkumné pracoviště, kde pracují skvělí mladí vědci (třeba ti, co spoluvymysleli DeepStack). Fascinují mě aplikace umělé inteligence. Proto jsem založil několik AI startupů. Jeden z nich úspěšně v roce 2013 spolklo CISCO. Přes 3 roky jsem pracoval v korporátu,  řídil  jsem CISCO AI R&D centrum. Myslím, že mám ČVUT co nabídnout.

Vize ČVUT 2022

V současné době se nacházíme v čase silného ekonomického růstu ve velké části civilizovaného světa. Zároveň žijeme na prahu zcela zásadních celospolečenských změn. Mění se způsob našeho cestování, mění se naše práce, způsob, jakým trávíme volný čas, jak přijímáme informace a vzděláváme se, způsob navazování kontaktů, nakupování a práce s finančními prostředky. Mění se nám hodnoty. Začínáme preferovat sdílení věcí před jejich hromaděním a zajímá nás osud životního prostředí. Způsoby, jakými vytváříme ekonomickou hodnotu pro společnost, se mění nejrychleji v historii naší civilizace. 

Tyto změny jsou dány především bezprecedentním rozvojem technologií a výsledků v mnohých vědních disciplínách. Po celém světě jsou hybateli těchto změn absolventi nejlepších technologických univerzit, pracovišť, která posouvají hranici lidského poznání. ČVUT je vynikající technickou univerzitou a má mnohé předpoklady stát se jedním z takových pracovišť. ČVUT má v kontextu České republiky, i v kontextu středoevropského regionu, vysokou odpovědnost za technologický pokrok, ale hlavně za strategické směřování výchovy technické inteligence. ČVUT vzbuzuje velká očekávání. Úspěch ČVUT závisí, do jaké míry Česká republika uspěje v budoucí éře digitální a znalostní ekonomiky.

ČVUT je díky své rozmanitosti jednotlivých fakult a výukových programů v ideální pozici stát se nejvýznamnější technickou univerzitou ve střední Evropě. Postavíme-li se k výuce jako ke strategické prioritě ČVUT a za tímto účelem využijeme různorodého lidského potenciálu, staneme se v oblastech naší expertízy respektovanou institucí. Věhlas univerzity totiž vytvářejí vedle skvělých profesorů a vědců především excelentní absolventi a vynikající studenti. Aby ČVUT uspělo v souboji o ty nejlepší studenty, musíme na veřejnosti prezentovat výsledky odborné tvůrčí práce našich profesorů, vědeckých pracovníků a doktorandů – jako jsou stavby těch nejlepších mostů, design unikátní architektury, návrhy motorů, turbín a nových dopravních prostředků, inovativní softwarové aplikace, nové výrobní postupy – ale i mezinárodní věhlas vědeckých pracovníků, či úspěšné startupy založené absolventy. Excelentní odborná práce je hlavním základem vysokoškolské výuky.

Když bude nadprůměrně inteligentní a velmi talentovaná komunita zaměstnanců univerzity spolupracovat a soustředit se na vysokou kvalitu výuky a odborné práce, ČVUT se bude schopna do roku 2022 dostat mezi 150 nejlepších technických univerzit a stát se nejlepší středoevropskou technickou univerzitou. Co je ale nejdůležitější: každé technicky nadané dítě bude toužit studovat na ČVUT, protože na ČVUT se učí budoucnost.

Priority

Ačkoliv mnohá pracoviště ČVUT vykazují velmi kvalitní vědecké výsledky a fakulty produkují na trhu proslulé a velmi žádané absolventy, ČVUT jako celek nedosahuje věhlasu a síly, který odpovídá našemu potenciálu. Ve srovnání se 150 nejlepšími univerzitami, má ČVUT stále velmi vysoký průměrný počet studentů na jednoho profesora, velmi nízkou míru internacionalizace, měřenou především počtem zahraničních profesorů a doktorandů a nevyužívá plně potenciál rostoucího českého průmyslu.

Univerzita má široké poslání – pedagogické, vědecké, aplikační či odpovědnost vůči společnosti. Jednotlivá pracoviště ČVUT se orientují různě a jejich poslání není možné uspořádat podle důležitosti. Hodnota, která nás všechny spojuje a je do značné míry i znakem ČVUT, je tvůrčí výuka inspirovaná vědeckou prací. Výuka, která je zároveň kvalitní i náročná, je vysoce společensky a průmyslově relevantní a aktuální, vykazuje výborné výsledky při hodnocení spokojenosti studentů, především absolventů. Výuka na ČVUT však musí být inspirována excelentní a mezinárodně respektovanou vědeckou a tvůrčí odbornou činností akademického sboru. Jedině tak může univerzita dostát vysokému společenskému očekávání a připravovat studenty na povolání budoucnosti. Kvalitní vědecká práce vytváří v navrhování výukových programů protiváhu okamžité průmyslové poptávce po schopnostech absolventů, čímž zvyšuje nadčasovost získaného vzdělání. Takto strategicky pojmutou výuku považuji za největší konkurenční výhodu ČVUT v regionu.

S ohledem na tuto strategickou prioritu, vysokou ambici univerzity a zmíněné nedostatky ČVUT, v nadcházejícím funkčním období rektora preferuji následující 4 dílčí priority rozvoje univerzity:

1. Lidé na ČVUT: Pro zajištění excelentní výuky jsou nezbytní ti nejlepší, ale zároveň i spokojení, motivovaní a oceňovaní lidé. Prioritou rektora musí být vytváření příjemného, inspirativního a korektního studijního a pracovního prostředí. Musíme přijímat opatření vedoucí ke zvyšování zájmu o studium na ČVUT a zvyšování zájmu o pedagogickou, vědeckou či technologickou kariéru na ČVUT. Je důležité vytvářet podmínky pro mezifakultní spolupráci, stejně tak jako snižovat průměrný počet studentů na jednoho pedagoga. ČVUT musí predikovatelným způsobem podporovat kariérní růst pracovníků. Kvalitu výuky rovněž posílí zvyšování počtu zahraničních studentů a profesorů, zavádění angličtiny do výukového procesu a do procesu řízení univerzity.

2. Kvalita a inovace: Excelentní výuku lze budovat pouze se schopností porozumět pedagogické kvalitě a tvůrčí činnosti v různorodém prostředí ČVUT, sledováním a průběžným vyhodnocováním kvality a schopností kvalitní komunikace. Rektor musí vytvářet prostředí, které zajistí vysokou kvalitu a aktuálnost, která je největší konkurenční výhodou ČVUT. S ohledem na zvyšující se kvalitu a úspěch školy, musíme být připraveni inovovat vzdělávací proces, způsob rozvojového financování výzkumných prácí i řízení univerzity. Kvalitní výzkumné fakulty budou pro výzkumnou univerzitu základním kamenem.

3. Hospodárnost, transparentnost a efektivita řízení: Řízení efektivity a hospodárnosti výuky je nezbytné pro zajištění její vysoké kvality. ČVUT má rezervy v zajišťování efektivity administrativních procesů a ve snižování administrativní náročnosti. K zajištění důvěry je nezbytné zvyšovat transparentnost v rozhodování a jasně dělit odpovědnosti podporující výkonnou autonomii fakult.

4. Spolupráce s průmyslem a transfer technologií: ČVUT je specifické svou orientací na průmysl. Kvalitu výuky podporuje zvyšování aplikační relevantnosti odborné práce a sdílení poznatků s aplikační sférou. Transfer technologií a vytváření dlouhodobých a ekonomicky výhodných průmyslových partnerství zvyšuje prestiž univerzity, ale zároveň i snižuje závislost školy na příjmech za výukovou činnost. Důležitá je aktivní podpora rektorátu fakultám a ústavům při navazování a formování spolupráce, stejně tak jako zajišťování rovnocenného přístupu všech součástí k průmyslové spolupráci a průmyslovým partnerům.

English Summary

The world is changing with a pace that we have hard time to comprehend. Technology is changing the way how we travel, work, spend our time or create value. The most innovative technologies, that are taking us to the world that will be different than the world we know, are a product of great minds at the best technical universities around the world and their alumni. We have great talent here at ČVUT to contribute to this change,  and I want to work hard the following 4 years so that the results from ČVUT matter. There are many great scientists, researchers and engineers at ČVUT and they are known for their great research results, architecture designs, revolutionary engine blueprints, innovative software applications and for bringing what they know best to their students. At ČVUT our instruction is based on top quality expert experience of our academic staff. This is our trademark and this is how we shall continue building our university. This is how teaching at ČVUT gets ahead of time and how we are preparing students for the jobs of the future. This is how we teach the future.

We have ambitions. We shall become members of the club of 150 best technical universities and we are on the trajectory to become the most wanted Central European technical university. We want the best students in the region to apply at ČVUT and we want the best research talent to work, teach and create here at ČVUT.

In order to get there, I propose the following strategic priorities for the university:

  1. People: For the best instruction we need plain best academic staff across the university. The responsibility of the rector is to provide fair, inspiring, avant-garde study, teaching and research environment. It is important to create an environment that would support inter-discipline collaboration among faculties. ČVUT needs to be open and welcoming to international students and increase the number of international students, PhD students,  postdocs and professors working at ČVUT
  2. Quality and Innovation: Top quality instruction cannot be provided if we do not understand and agree on metrics of quality of teaching and research output. The world as we see it today calls for unorthodox approach to measuring quality of teaching and research. We need to bold and change the quality system so that it takes to the future. We need to expand the  quantitative metrics with more impact orientation and comparison with peer institution in top technical 150.
  3. Efficiency and transparency: In order to succeed we need to be economically efficient. We need to reduce administrative requirements (and costs) to bare minimum. The strategic decisions that the university agrees upon needs to be based on transparent and high quality data. Such approach increases trust of the academic community towards the institution, so important in the changing world of creative jobs.
  4. Industry engagement and technology transfer: ČVUT is known for its orientation towards industry. Quality of our teaching is often influenced to how well are we able to share results of our research with early adopters and the industrial community here in our region. We need to setup an efficient and flexible rules for engaging with industry so that we can become part of the technology change. We need to create the environment where things happen, where new technology startups are built.

 

why me? I understand teaching. Have been lecturing AI for  20 years. I have cofounded (10 years ago) and I am a director of an unorthodox research  oriented computer science programme – Open Informatics, that is one of the most sought after informatics programme in the country. I know how to build an environment where people are happy and motivated. After becoming Prague CISCO Systems R&D Centre Director, CISCO became the The Employer of the Year in 2014. I can run complex organisations. My department has 70+ employees and 40+ PhD students. At CISCO my teams span across Prague, London, Austin and San Jose. I know research. My results are well cited. Good research professor is evaluated by what his former PhD students can do. Viliam Lisy, my former student, got his DeepStack paper published in Science. I understand technology transfer. I cofounded several startups. One of them, Cognitive Security, has been acquired by CISCO in 2013. This brought an opportunity to dozens of PhD students and ČVUT graduates, as much as hundreds of thousands Euros for the Joint CVUT/CISCO Research Programme. I am not a sprinter but I endure. I run marathon sub 4.00 (20 seconds).