Priority

Ačkoliv mnohá pracoviště ČVUT vykazují velmi kvalitní vědecké výsledky a fakulty produkují na trhu proslulé a velmi žádané absolventy, ČVUT jako celek nedosahuje věhlasu a síly, který odpovídá našemu potenciálu. Ve srovnání se 150 nejlepšími univerzitami, má ČVUT stále velmi vysoký průměrný počet studentů na jednoho profesora, velmi nízkou míru internacionalizace, měřenou především počtem zahraničních profesorů a doktorandů a nevyužívá plně potenciál rostoucího českého průmyslu.

Univerzita má široké poslání – pedagogické, vědecké, aplikační či odpovědnost vůči společnosti. Jednotlivá pracoviště ČVUT se orientují různě a jejich poslání není možné uspořádat podle důležitosti. Hodnota, která nás všechny spojuje a je do značné míry i znakem ČVUT, je tvůrčí výuka inspirovaná vědeckou prací. Výuka, která je zároveň kvalitní i náročná, je vysoce společensky a průmyslově relevantní a aktuální, vykazuje výborné výsledky při hodnocení spokojenosti studentů, především absolventů. Výuka na ČVUT však musí být inspirována excelentní a mezinárodně respektovanou vědeckou a tvůrčí odbornou činností akademického sboru. Jedině tak může univerzita dostát vysokému společenskému očekávání a připravovat studenty na povolání budoucnosti. Kvalitní vědecká práce vytváří v navrhování výukových programů protiváhu okamžité průmyslové poptávce po schopnostech absolventů, čímž zvyšuje nadčasovost získaného vzdělání. Takto strategicky pojmutou výuku považuji za největší konkurenční výhodu ČVUT v regionu.

S ohledem na tuto strategickou prioritu, vysokou ambici univerzity a zmíněné nedostatky ČVUT, v nadcházejícím funkčním období rektora preferuji následující 4 dílčí priority rozvoje univerzity:

1. Lidé na ČVUT: Pro zajištění excelentní výuky jsou nezbytní ti nejlepší, ale zároveň i spokojení, motivovaní a oceňovaní lidé. Prioritou rektora musí být vytváření příjemného, inspirativního a korektního studijního a pracovního prostředí. Musíme přijímat opatření vedoucí ke zvyšování zájmu o studium na ČVUT a zvyšování zájmu o pedagogickou, vědeckou či technologickou kariéru na ČVUT. Je důležité vytvářet podmínky pro mezifakultní spolupráci, stejně tak jako snižovat průměrný počet studentů na jednoho pedagoga. ČVUT musí predikovatelným způsobem podporovat kariérní růst pracovníků. Kvalitu výuky rovněž posílí zvyšování počtu zahraničních studentů a profesorů, zavádění angličtiny do výukového procesu a do procesu řízení univerzity.

2. Kvalita a inovace: Excelentní výuku lze budovat pouze se schopností porozumět pedagogické kvalitě a tvůrčí činnosti v různorodém prostředí ČVUT, sledováním a průběžným vyhodnocováním kvality a schopností kvalitní komunikace. Rektor musí vytvářet prostředí, které zajistí vysokou kvalitu a aktuálnost, která je největší konkurenční výhodou ČVUT. S ohledem na zvyšující se kvalitu a úspěch školy, musíme být připraveni inovovat vzdělávací proces, způsob rozvojového financování výzkumných prácí i řízení univerzity. Kvalitní výzkumné fakulty budou pro výzkumnou univerzitu základním kamenem.

3. Hospodárnost, transparentnost a efektivita řízení: Řízení efektivity a hospodárnosti výuky je nezbytné pro zajištění její vysoké kvality. ČVUT má rezervy v zajišťování efektivity administrativních procesů a ve snižování administrativní náročnosti. K zajištění důvěry je nezbytné zvyšovat transparentnost v rozhodování a jasně dělit odpovědnosti podporující výkonnou autonomii fakult.

4. Spolupráce s průmyslem a transfer technologií: ČVUT je specifické svou orientací na průmysl. Kvalitu výuky podporuje zvyšování aplikační relevantnosti odborné práce a sdílení poznatků s aplikační sférou. Transfer technologií a vytváření dlouhodobých a ekonomicky výhodných průmyslových partnerství zvyšuje prestiž univerzity, ale zároveň i snižuje závislost školy na příjmech za výukovou činnost. Důležitá je aktivní podpora rektorátu fakultám a ústavům při navazování a formování spolupráce, stejně tak jako zajišťování rovnocenného přístupu všech součástí k průmyslové spolupráci a průmyslovým partnerům.